Chặn đứng spam comment trên Yahoo! 360

You may also like...

2 Responses

  1. Sữa ® says:

    ôi thật à, thế là hết bao nhiu là trò vui 🙁

  2. Cun'_Jolie says:

    Good information^^ Thanks

Leave a Reply

%d bloggers like this: