Điệp Luyến Hoa

You may also like...

2 Responses

  1. tsunamiduong VIET NAM Mozilla Firefox Windows says:

    Cái MV này có Triển Chiêu! Ngày xưa mình hâm mộ ông Hà Gia Kính này lắm! :))

  1. February 22, 2011

    […] Điệp Luyến Hoa […]

Leave a Reply

%d bloggers like this: