Hạnh phúc ngắn – Gào

You may also like...

1 Response

  1. pe_ngok says:

    truyện ngắn đọc đau mắt quá. như kiểu hồi viết blog, lúc nào tâm trạng cũng ủ rũ (nhiều lúc cố tỏ ra là như vậy), dùng dấu “…….”, rồi xuống dòng liên tục. ôi, khổ thân ai đọc blog mình hồi đấy. hic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: