Hồi mộng du tiên – Đổng Trinh

You may also like...

2 Responses

  1. Phỉ Thúy says:

    Muôn vàn cảm tạ bạn : “Khúc cố hương như ngọc lưu ly vỡ trên cung đàn.”

    Không hiểu sao giọng của Đổng Trinh thấm đẫm chất tình hơn :’3.

  2. Tiếu Vô hồn says:

    Càng ngày càng phục Nicky công tử ;))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: