Hồi mộng du tiên – Đổng Trinh

You may also like...

2 Responses

  1. Phỉ Thúy UNITED STATES Mozilla Firefox Windows says:

    Muôn vàn cảm tạ bạn : “Khúc cố hương như ngọc lưu ly vỡ trên cung đàn.”

    Không hiểu sao giọng của Đổng Trinh thấm đẫm chất tình hơn :’3.

  2. Tiếu Vô hồn Mozilla Firefox Windows says:

    Càng ngày càng phục Nicky công tử ;))

Leave a Reply

%d bloggers like this: