Hữu Sở Tư

You may also like...

2 Responses

  1. Hoàng lão tà says:

    Thật là rất hay, những hình ảnh và cảm xúc nhiều hơn là khi mình xem phim nữa

  2. Ngô Kim Phú VIET NAM says:

    Hay quá, hay quá đi…

Leave a Reply

%d bloggers like this: