Không phải 1 câu chuyện buồn

You may also like...

2 Responses

  1. đã buồn nay còn buồn hơn !

  2. Đọc xong thì thấy tim nhói lên một chút.

Leave a Reply

%d bloggers like this: