Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Hà Đồ

You may also like...

3 Responses

  1. Hoàng Hiểu Phong VIET NAM says:

    nghe bài này lại nhớ ” Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Loạn Thế Phồn Hoa “. chu sa của Tiêu Khuynh Vũ. Mối tình nồng thắm của Mạc Quân Càn

  2. pyar TURKEY Google Chrome Windows says:

    Can you translate that songs lyrics to ENGLİSH (or how can I find english translation)??? I really wondering that ~~~

    Really good song ^^

    Thanks, have a good day.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *