Nắm Tay Em – Okami

You may also like...

4 Responses

  1. Kàri VIET NAM Mozilla Firefox Windows says:

    truyện này buồn quá 😐

  2. I appreciate the effort you have made in publishing this article. In fact your writing has me wanting to begin my own blog now. Thanks again for taking the time to put this online.

  1. July 30, 2009

    […] […]

  2. April 27, 2012

    […] ta yêu nhau. Nhưng anh ơi, em chỉ cần một cái nắm tay. Nắm tay nhau, để em cảm nhận rằng mình được yêu, […]

Leave a Reply

%d bloggers like this: