Nếu ông trời còn thương tình – Lưu Đức Hoa

You may also like...

1 Response

  1. [deleted] says:

    Thì ra đây là bản gốc. Thanks ^^

Leave a Reply

%d bloggers like this: