Ngã rẽ

You may also like...

1 Response

  1. January 27, 2012

    […] những lúc người ta không hiểu vì sao mình đã trải qua một việc nào đó , nhưng có những tình cờ mà suốt cả cuộc đời , […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: