Thiên Địa Mai Hoa Khai – Hồ Ca

You may also like...

2 Responses

  1. May 6, 2012

    […] +  Sinh, Đán: đầy đủ phải là Sinh, Đán, Tịnh, Sửu là 4 vai diễn trong kinh kịch. Sinh là vai diễn nam, Đán là vai diễn nữ, xem đầy đủ nghĩa ở đây. […]

  2. July 28, 2012

    […] +  Sinh, Đán: đầy đủ phải là Sinh, Đán, Tịnh, Sửu là 4 vai diễn trong kinh kịch. Sinh là vai diễn nam, Đán là vai diễn nữ, xem đầy đủ nghĩa ở đây. […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *