Tiếng lòng đồng cảm – Lưu Đức Hoa

You may also like...

2 Responses

  1. conmahat VIET NAM Google Chrome Windows says:

    chà , bài này hát tiếng Quảng mà bạn phiên âm tiếng Quan Thoại Phổ Thông rồi kìa !

  2. admin VIET NAM Mozilla Windows says:

    thanks fix lai roi 😡

Leave a Reply

%d bloggers like this: