Tương Tư Dẫn – Đổng Trinh

You may also like...

5 Responses

  1. TsunamiDuong VIET NAM Internet Explorer Windows says:

    Hay wa’! Căm ơn bác nhé!:D

  2. Mình có thể dùng luôn bản dịch này không vậy bạn. Cũng làm sub thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *