Yêu thực sự một người phải làm sao?

You may also like...

3 Responses

  1. sặc coi 1 phim ( mà là phim bộ nữa) 2 lần mới ghê chứ – ghiền gì zữ vậy.

    Tình yêu thật sự đâu có khái niêm đâu – cũng chính vì không có khái niệm nên những thứ na ná và giống giống nó thì có rất nhiều – còn tình yêu thật sự chỉ có 1. Cho nên tất cả định nghĩa đều chỉ mang tính chất tương đối. ^^

  2. Bìm Bịp says:

    Thì làm sao còn tuy theo người…

  3. Quang says:

    Tuyết kiến kiến tuyết lạc tiêu dao!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: