Lục tự ca

Song: 六字歌 – Liu zi ge – Lục tự ca
Singer: 黄嫣/陈佳峰 – Huang Yan/Chen Jia Feng – Hoàng Yên/Trần Giai Phong
OST: The Myth 2010
Download:
MP3 | Vclip (krfilm)


花谢了 春去了

huā xiè le chūn qù le

Hoa tạ liễu xuân khứ liễu

Hoa tàn úa, tuổi xuân phai

放其事 我走了

fàng qí shì wǒ zǒu le

Phóng kỳ sự ngã tẩu liễu

Chuyện kết thúc, ta cất bước

水空流 难收

shuǐ kōng liú lèi nán shōu

Thủy không lưu lệ nan thu

Lệ khó ngăn, chảy thành dòng nước

月故明 爱苦求

yuè gù míng ài kǔ qiú

Nguyệt cố minh ái khổ cầu

Trăng lu mờ, tình nan cầu

落花有意 流水无情

luò huā yǒu yì liú shuǐ wú qíng

Lạc hoa hữu ý lưu thủy vô tình

Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình

芳草萋萋 伤心地

fāng cǎo qī qī shāng xīn dì

Phương thảo thê thê thương tâm địa

Cây cỏ xanh um, đất càng bi thương

几多痴情 几多柔意

jǐ duō chī qíng jǐ duō róu yì

Kỷ đa si tình kỷ đa nhu ý

Bao nhiêu si tình, bấy nhiêu mềm yếu

都随日影 西飞去

dōu suí rì yǐng xī fēi qù

Đô tùy nhật ảnh tây phi khứ
Mỗi ngày tình vụt tắt theo ánh nhật quang

啊咿呀 啊咿呀

a yī yā a yī yā

啊咿呀 啊咿呀

a yī yā a yī yā

生死相随

shēng sǐ xiāng suí

Sinh tử tương tùy

Sinh tử bên nhau.

© 2010, nicky. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published.