1 Comment

  1. Noir Reply

    Đây là bài Black Black Heart của David Usher. Còn bài trong clip là bản Chinese 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published.