Gặp Hay Không Gặp – Hà Thịnh Minh

Song: 见或不见 – jiàn huò bù jiàn – Gặp Hay Không Gặp
Singer: 何晟铭 – hé chéng míng – Hà Thịnh Minh
OST: 宫锁心玉 – Cung Tỏa Tâm Ngọc
Download: MP3 | CLIP

你见或者不见我

nǐ jiàn huò zhě bù jiàn wǒ

Nhĩ kiến hoặc giả bất kiến ngã

Nàng gặp hay không gặp ta

我就在那里不悲不喜

wǒ jiù zài nà lǐ bù bēi bù xǐ

Ngã tựu tại na lý bất bi bất hỉ

Ta ở nơi này chẳng buồn chẳng vui

你念或者不念我

nǐ niàn huò zhě bù niàn wǒ

Nhĩ niệm hoặc giả bất niệm ngã

Nàng nhớ hay không nhớ ta

情就在那里不来不去

qíng jiù zài nà lǐ bù lái bù qù

Tình tựu tại na lý bất lai bất khứ

Tình ở nơi này chẳng đến chẳng đi

你爱或者不爱我

nǐ ài huò zhě bù ài wǒ

Nhĩ ái hoặc giả bất ái ngã

Nàng yêu hay không yêu ta

爱就在那里不增不减

ài jiù zài nà lǐ bù zēng bù jiǎn

Ái tựu tại na lý bất tăng bất giảm

Yêu thương nơi này chẳng thêm chẳng giảm

你跟或者不跟我

nǐ gēn huò zhě bù gēn wǒ

Nhĩ cân hoặc giả bất cân ngã

Nàng theo hay không theo ta

我的手在你手里不舍不弃

wǒ de shǒu zài nǐ shǒu lǐ bù shě bù qì

Ngã đích thủ tại nhĩ thủ lý bất xá bất khí

Tay ta vẫn nắm chặt tay nàng chẳng muốn rời

来我怀里

lái wǒ huái lǐ

Lai ngã hoài lý

Tựa vào lòng ta

或让我住进你的心里

huò ràng wǒ zhù jìn nǐ de xīn lǐ

Hoặc nhượng ngã trụ tiến nhĩ đích tâm lý

Hoặc để cho ta ngự trị trong thâm tâm nàng

默然相爱寂静喜欢

mò rán xiāng ài jì jìng xǐ huān

Mặc nhiên tương ái tịch tĩnh hỉ hoan

Yêu thương thầm lặng, vui vẻ thầm lặng

你爱或者不爱我

nǐ ài huò zhě bù ài wǒ

Nhĩ ái hoặc giả bất ái ngã

Nàng yêu hay không yêu ta

爱就在那里不增不减

ài jiù zài nà lǐ bù zēng bù jiǎn

Ái tựu tại na lý bất tăng bất giảm

Yêu thương nơi này chẳng thêm chẳng giảm

你跟或者不跟我

nǐ gēn huò zhě bù gēn wǒ

Nhĩ cân hoặc giả bất cân ngã

Nàng theo hay không theo ta

我的手在你手里不舍不弃

wǒ de shǒu zài nǐ shǒu lǐ bù shě bù qì

Ngã đích thủ tại nhĩ thủ lý bất xá bất khí

Tay ta vẫn nắm chặt tay nàng chẳng muốn rời

来我怀里

lái wǒ huái lǐ

Lai ngã hoài lý

Tựa vào lòng ta

或让我住进你的心里

huò ràng wǒ zhù jìn nǐ de xīn lǐ

Hoặc nhượng ngã trụ tiến nhĩ đích tâm lý

Hoặc để cho ta ngự trị trong thâm tâm nàng

默然相爱寂静喜欢

mò rán xiāng ài jì jìng xǐ huān

Mặc nhiên tương ái tịch tĩnh hỉ hoan

Yêu thương thầm lặng, vui vẻ thầm lặng

默然相爱寂静喜欢

mò rán xiāng ài jì jìng xǐ huān

Mặc nhiên tương ái tịch tĩnh hỉ hoan

Yêu thương thầm lặng, vui vẻ thầm lặng

 

© 2011 – 2012, nicky. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published.