Thu Thủy Trường Thiên – Phùng Hiểu Tuyền

Song: 秋水长天 – qiū shuǐ cháng tiān – Thu Thủy Trường Thiên
Singer: 冯晓泉 – Phùng Hiểu Tuyền
Download:
chinese | vietnamese

西出阳关谁为我拨一首心弦

xī chū yáng guān shéi wéi wǒ bō yī shǒu xīn xián

Tây xuất dương quan thùy vi ngã bát nhất thủ tâm huyền

Tây xuất Dương Quan, ai vì ta mà gãy khúc tâm tình
对月无眠是非恩怨 如缕如烟

duì yuè wú mián shì fēi ēn yuàn rú lǚ rú yān

Đối nguyệt vô miên thị phi ân oán như lũ như yên

Thưởng nguyệt không ngủ, thị phi ân oán rối như tơ vò
游子归客梦断故乡云水之间

yóu zi guī kè mèng duàn gù xiāng yún shuǐ zhī jiān

Du tử quy khách mộng đoạn cố hương vân thủy chi gian

Mây nước phân ly, mộng xưa tan tác, lãng khách tha phương quay về cố hương
西风古道回首一片秋水长天

xī fēng gǔ dào huí shǒu yī piàn qiū shuǐ cháng tiān

Tây phong cổ đạo hồi thủ nhất phiến thu thủy trường thiên

Đường cổ Tây Phong, quay đầu một mảnh trời xanh nước biếc
西出阳 关谁为我拨一首心弦

xī chū yáng guān shéi wéi wǒ bō yī shǒu xīn xián

Tây xuất dương quan thùy vi ngã bát nhất thủ tâm huyền

Tây xuất Dương Quan, ai vì ta mà gãy khúc tâm tình
对月无眠是非恩怨如缕如烟

duì yuè wú mián shì fēi ēn yuàn rú lǚ rú yān

Đối nguyệt vô miên thị phi ân oán như lũ như yên

Thưởng nguyệt không ngủ, thị phi ân oán rối như tơ vò
游子归客梦断故乡云水之间

yóu zi guī kè mèng duàn gù xiāng yún shuǐ zhī jiān

Du tử quy khách mộng đoạn cố hương vân thủy chi gian

Mây nước phân ly, mộng xưa tan tác, lãng khách tha phương quay về cố hương
西风古道回首一片秋水长天

xī fēng gǔ dào huí shǒu yī piàn qiū shuǐ cháng tiān

Tây phong cổ đạo hồi thủ nhất phiến thu thủy trường thiên

Đường cổ Tây Phong, quay đầu một mảnh trời xanh nước biếc
大漠孤烟剪不断剪断了缠绵

dà mò gū yān jiǎn bù duàn jiǎn duàn le chán mián

Đại mạc cô yên tiễn bất đoạn tiễn đoạn liễu triền miên

Đại mạc mịt mù vấn vương không nỡ xa rời
热血豪情金不换换一断情缘

rè xiě háo qíng jīn bù huàn huàn yī duàn qíng yuán

Nhiệt huyết hào tình kim bất hoán hoán nhất đoạn tình duyến

Nhiệt huyết hào tình ngàn vàng khó đổi, chỉ hoán đổi một mảnh tình duyên
霜满地星满天再把心 情读一遍

shuāng mǎn dì xīng mǎn tiān zài bǎ xīn qíng dú yī biàn

Sương mãn địa tinh mãn thiên tái bả tâm tình độc nhất biến

Tinh tú ngập trời, đất phủ đầy sương đem tâm tình thổ lộ một lần nữa
踏破山高和路远好一片秋水长天

tà pò shān gāo hé lù yuǎn hǎo yī piàn qiū shuǐ cháng tiān

Đạp phá sơn cao hòa lộ viễn hảo nhất phiến thu thủy trường thiên

Xông phá núi cao đường xa, một mảnh non xanh nước biếc tuyệt bích
西出阳关谁为我拨一首心弦

xī chū yáng guān shéi wéi wǒ bō yī shǒu xīn xián

Tây xuất dương quan thùy vi ngã bát nhất thủ tâm huyền

Tây xuất Dương Quan, ai vì ta mà gãy khúc tâm tình
对 月无眠是非恩怨如缕如烟

duì yuè wú mián shì fēi ēn yuàn rú lǚ rú yān

Đối nguyệt vô miên thị phi ân oán như lũ như yên

Thưởng nguyệt không ngủ, thị phi ân oán rối như tơ vò

游子归客梦断故乡云水之间

yóu zi guī kè mèng duàn gù xiāng yún shuǐ zhī jiān

Du tử quy khách mộng đoạn cố hương vân thủy chi gian

Mây nước phân ly, mộng xưa tan tác, lãng khách tha phương quay về cố hương
西风古道回首一片秋水长天

xī fēng gǔ dào huí shǒu yī piàn qiū shuǐ cháng tiān

Tây phong cổ đạo hồi thủ nhất phiến thu thủy trường thiên

Đường cổ Tây Phong, quay đầu một mảnh trời xanh nước biếc
大 漠孤烟剪不断剪断了缠绵

mò gū yān jiǎn bù duàn jiǎn duàn le chán mián

Đại mạc cô yên tiễn bất đoạn tiễn đoạn liễu triền miên

Đại mạc mịt mù vấn vương không nỡ xa rời
热血豪情金不换换一断情缘

rè xiě háo qíng jīn bù huàn huàn yī duàn qíng yuán

Nhiệt huyết hào tình kim bất hoán hoán nhất đoạn tình duyến

Nhiệt huyết hào tình ngàn vàng khó đổi, chỉ hoán đổi một mảnh tình duyên
霜满地星满天再把心情读一遍

shuāng mǎn dì xīng mǎn tiān zài bǎ xīn qíng dú yī biàn

Sương mãn địa tinh mãn thiên tái bả tâm tình độc nhất biến

Tinh tú ngập trời, đất phủ đầy sương đem tâm tình thổ lộ một lần nữa
踏破山高和路远好一片秋水长天

tà pò shān gāo hé lù yuǎn hǎo yī piàn qiū shuǐ cháng tiān

Đạp phá sơn cao hòa lộ viễn hảo nhất phiến thu thủy trường thiên

Xông phá núi cao đường xa, một mảnh non xanh nước biếc tuyệt bích
谁为我拨一首心弦

shéi wéi wǒ bō yī shǒu xīn xián

Thùy vi ngã bát nhất thủ tâm huyền

Ai vì ta mà gãy khúc tâm tình
回首一片秋水长 天秋水长天

huí shǒu yī piàn qiū shuǐ cháng tiān qiū shuǐ cháng tiān

Hồi thủ nhất phiến thu thủy trường thiên thu thủy trường thiên

Quay đầu một mảnh trời xanh nước biếc, non xanh nước biếc
大漠孤烟剪不断剪断了缠绵

dà mò gū yān jiǎn bù duàn jiǎn duàn le chán mián

Đại mạc cô yên tiễn bất đoạn tiễn đoạn liễu triền miên

Đại mạc mịt mù vấn vương không nỡ xa rời
热血豪情金不换换一断情缘

rè xiě háo qíng jīn bù huàn huàn yī duàn qíng yuán

Nhiệt huyết hào tình kim bất hoán hoán nhất đoạn tình duyến

Nhiệt huyết hào tình ngàn vàng khó đổi, chỉ hoán đổi một mảnh tình duyên

霜满地星满天再把心情读一遍

shuāng mǎn dì xīng mǎn tiān zài bǎ xīn qíng dú yī biàn

Sương mãn địa tinh mãn thiên tái bả tâm tình độc nhất biến

Tinh tú ngập trời, đất phủ đầy sương đem tâm tình thổ lộ một lần nữa
踏破山高和路远 好一片秋水长天

tà pò shān gāo hé lù yuǎn hǎo yī piàn qiū shuǐ cháng tiān

Đạp phá sơn cao hòa lộ viễn hảo nhất phiến thu thủy trường thiên

Xông phá núi cao đường xa, một mảnh non xanh nước biếc tuyệt bích
秋水长天

qiū shuǐ cháng tiān

Thu thủy trường thiên

Non nước hữu tình

Bài dịch thứ 42

© 2010, nicky. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published.