Viên Viên Khúc – Trương Tâm

Song: 圆圆曲 – yuán yuán qū – Viên Viên Khúc
Singer: 张芯 – zhāng xīn – Trương Tâm
OST: 鹿鼎记 – Lộc Đỉnh Ký
Thơ: 吴伟业 – wú wěi yè – Ngô Vĩ Nghiệp (xem thơ)
Khúc: 陈彤 – chén tóng – Trần Đồng
Download:
MP3

梦向夫差苑里游宫娥拥入君王起

mèng xiàng fū chā yuàn lǐ yóu gōng é yǒng rù jūn wáng qǐ

Mộng hướng phu soa uyển lý du cung nga ủng nhập quân vương khởi

Mộng dạo cung nga ngự uyển, tiến cung hầu quân vương

前身合是采莲人门前一片横塘水

qián shēn hé shì cǎi lián rén mén qián yī piàn héng táng shuǐ

Tiền thân hợp thị thải liên nhân môn tiền nhất phiến hoành đường thủy

Tiền thân thiếp vốn là một cô gái hái sen trước Hoành Đường

前身合是采莲人门前一片横塘水

qián shēn hé shì cǎi lián rén mén qián yī piàn héng táng shuǐ

Tiền thân hợp thị thải liên nhân môn tiền nhất phiến hoành đường thủy
Tiền thân thiếp vốn là một cô gái hái sen trước Hoành Đường

梦向夫差苑里游宫娥拥入君王起

mèng xiàng fū chā yuàn lǐ yóu gōng é yǒng rù jūn wáng qǐ

Mộng hướng phu soa uyển lý du cung nga ủng nhập quân vương khởi

Mộng dạo cung nga ngự uyển, tiến cung hầu quân vương

前 身合是采莲人门前一片横塘水

qián shēn hé shì cǎi lián rén mén qián yī piàn héng táng shuǐ

Tiền thân hợp thị thải liên nhân môn tiền nhất phiến hoành đường thủy
Tiền thân thiếp vốn là một cô gái hái sen trước Hoành Đường

前身合是采莲人门前一片横塘水

qián shēn hé shì cǎi lián rén mén qián yī piàn héng táng shuǐ

Tiền thân hợp thị thải liên nhân môn tiền nhất phiến hoành đường thủy

Tiền thân thiếp vốn là một cô gái hái sen trước Hoành Đường

门前一片横塘水

mén qián yī piàn héng táng shuǐ

Môn tiền nhất phiến hoành đường thủy

Tỏa sắc chốn Hoành Đường.

Bài dịch thứ 28

***Đây là bài thất ngôn trường thi tiêu biểu của Ngô Vĩ Nghiệp, một bài thơ trữ tình lịch sử, châm biếm. Viên Viên vốn tên là Trần Nguyên. Nàng là một danh kỹ ở miền Giang Nam thời Minh mạt. Viên Viên được Ngô Tam Quế cứu khỏi lầu xanh và hai người đính ước với nhau. Ngô Tam Quế được phong làm Tổng binh, chỉ huy quân đội trấn thủ Sơn Hải quan. Năm 1644, Lý Tự Thành lãnh đạo quân khởi nghĩa tiến vào chiếm kinh đô Bắc Kinh, vua Minh Tự Tông tự tử. Ban đầu Ngô Tam Quế định đầu hàng nghĩa quân, nhưng nghe tin Trần Nguyên đang bị bộ tướng của Lý Tự Thành là Lưu Tông Mẫn chiếm đoạt, Ngô Tam Quế bèn cầu viện quân Mãn, dân quân Mãn Thanh vượt Sơn Hải quan, mượn tiếng trả thù cho vua Minh, tiến vào Bắc Kinh, đánh bại nghĩa quân của Lý Tự Thành. Quân Thanh thừa thắng chiếm luôn toàn lãnh thổ Trung Quốc. Ngô Tam Quế tìm lại được Trần Viên Viên và được nhà Thanh phong vương, phái đi trấn thủ miền Tây Nam. Trong bài thơ này, tác giả thông qua sự “bi hoan ly hợp” với Trần Viên Viên để châm biếm hành vi phản quốc của Ngô Tam Quế.

© 2010, nicky. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published.