Vấn – Nguyệt Hàn

Song: 问 – wèn – Vấn
Singer: 月寒 – yuè hán – Nguyệt Hàn
Download: MP3 | VCLIP | Other version

渺渺琴声早绝

miǎo miǎo qín shēng zǎo jué

Miểu miểu cầm thanh tảo tuyệt

Du dương tiếng đàn đã dứt

上古天地已远

shàng gǔ tiān dì yǐ yuǎn

Thượng cổ thiên địa dĩ viễn

Tự cổ thiên địa xa xôi

你沉浮这人间

nǐ chén fú zhè rén jiān

Nhĩ trầm phù giá nhân gian

Người trôi nổi giữa nhân gian

仍难逃宿命限

réng nán táo sù mìng xiàn

Nhưng nan đào túc mệnh hạn

Làm sao vượt qua được vận mệnh

 

 

千番喜悲万番醒醉

qiān fān xǐ bēi wàn fān xǐng zuì

Thiên phiên hỉ bi vạn phiên tỉnh túy

Mê tỉnh giữa nghìn lần vui vạn lần buồn

浮生几回便问几回

fú shēng jǐ huí biàn wèn jǐ huí

Phù sinh kỷ hồi tiện vấn kỷ hồi

Kiếp phù sinh bao lần, bao lần đây?

何为是非何为错对

hé wéi shì fēi hé wéi cuò duì

Hà vi thị phi hà vi thác đối

Đâu là thị phi, đâu là đúng sai

求只求留那烟花不碎

qiú zhī qiú liú nà yān huā bù suì

Cầu chích cầu lưu na yên hoa bất toái

Chỉ cần giữ cho yên hoa không tàn

 

 

何以飘零远此问欲问叶

hé yǐ piāo líng yuǎn cǐ wèn yù wèn yè

Hà dĩ phiêu linh viễn thử vấn dục vấn diệp

Hỏi lá vì sao rơi mãi

何以少团圆此问欲问月

hé yǐ shǎo tuán yuán cǐ wèn yù wèn yuè

Hà dĩ thiểu đoàn viên thử vấn dục vấn nguyệt

Hỏi trăng khuyết khi nào tròn

何以久离别此问欲问仙

hé yǐ jiǔ lí bié cǐ wèn yù wèn xiān

Hà dĩ cửu ly biệt thử vấn dục vấn tiên

Hỏi thần tiên phải ly biệt bao lâu

何以不得闲此问欲问天

hé yǐ bù de xián cǐ wèn yù wèn tiān

Hà dĩ bất đắc nhàn thử vấn dục vấn thiên

Hỏi trời sao không được an nhàn

 

 

我欲问欲问天

wǒ yù wèn yù wèn tiān

Ngã dục vấn dục vấn thiên

Ta muốn hỏi trời

何不饶人一世闲

hé bù ráo rén yī shì xián

Hà bất nhiêu nhân nhất thế nhàn

Sao không cho đời người được an nhàn

 

Bài dịch thứ 122

© 2011 – 2014, nicky. All rights reserved.

6 comments

  1. Machiko2019 Reply

    A, ma hinh nhu bai nay con mot lyric khac dung ko? La tua de khac, hinh nhu ten la San Yue, ma minh tim hoai tren mang khong thay . La giong nu hat.

Leave a Reply

Your email address will not be published.