Thiên Tiên Tử – Tạ Vũ Hân

Song: 天仙子 – tiān xiān zi – Thiên Tiên Tử
Singer:谢雨欣 – xiè yǔ xīn – Tạ Vũ Hân
OST: 侠客行 – Hiệp khách hành
Download: MP3

a

冰雪少女入凡尘

bīng xuě shǎo nǚ rù fán chén

Băng tuyết thiểu nữ nhập phàm trần

Thiếu nữ thanh khiết đến phàm trần

西子湖畔初见晴

xī zi hú pàn chū jiàn qíng

Tây tử hồ bạn sơ kiến tình

Bên hồ Tây Tử gặp tình duyên

是非难解虚如影

shì fēi nàn jiě xū rú yǐng

Thị phi nan giải hư như ảnh

Thị phi nan giải như hư ảnh

一腔爱 一身恨

yī qiāng ài yī shēn hèn

Nhất khang ái nhất thân hận

Một tiếng yêu, cả đời hận

一缕清风一丝魂

yī lǚ qīng fēng yī sī hún

Nhất lũ thanh phong nhất ti hồn

Một làn gió mát, một mảnh hồn

仗剑挟酒江湖行

zhàng jiàn xiá jiǔ jiāng hú xíng

Trượng kiếm hiệp tửu giang hồ hành

Trường kiếm hiệp tửu, phiêu bạc giang hồ

多少恩怨醉梦中

duō shǎo ēn yuàn zuì mèng zhōng

Đa thiểu ân oán túy mộng trung

Bao nhiêu ân oán gửi vào giấc mộng say

蓦然回首万事空

mò rán huí shǒu wàn shì kōng

Mạch nhiên hồi thủ vạn sự không

Chợt quay đầu lại vạn sự hóa hư không

几重暮 几棵松

jǐ zhòng mù jǐ kē sōng

Kỷ trọng mộ kỷ khỏa tùng

Hoàng hôn bao lần, tùng bao gốc

几层远峦几声钟

jǐ céng yuǎn luán jǐ shēng zhōng

Kỷ tằng viễn loan kỷ thanh chung

Núi xa bao dãy, chuông ngân bao lần?

冰雪少女入凡尘

bīng xuě shǎo nǚ rù fán chén

Băng tuyết thiểu nữ nhập phàm trần

Thiếu nữ thanh khiết đến phàm trần

西子湖畔初见晴

xī zi hú pàn chū jiàn qíng

Tây tử hồ bạn sơ kiến tình

Bên hồ Tây Tử gặp tình duyên

是非难解虚如影

shì fēi nàn jiě xū rú yǐng

Thị phi nan giải hư như ảnh

Thị phi nan giải như hư ảnh

一腔爱 一身恨

yī qiāng ài yī shēn hèn

Nhất khang ái nhất thân hận

Một tiếng yêu, cả đời ân hận

一缕清风一丝魂

yī lǚ qīng fēng yī sī hún

Nhất lũ thanh phong nhất ti hồn

Một làn gió mát, một mảnh hồn

仗剑挟酒江湖行

zhàng jiàn xiá jiǔ jiāng hú xíng

Trượng kiếm hiệp tửu giang hồ hành

Trường kiếm hiệp tửu, phiêu bạc giang hồ

多少恩怨醉梦中

duō shǎo ēn yuàn zuì mèng zhōng

Đa thiểu ân oán túy mộng trung

Bao nhiêu ân oán gửi vào giấc mộng say

蓦然回首万事空

mò rán huí shǒu wàn shì kōng

Mạch nhiên hồi thủ vạn sự không

Chợt quay đầu lại vạn sứ hóa hư không

几重暮 几棵松

jǐ zhòng mù jǐ kē sōng

Kỷ trọng mộ kỷ khỏa tùng

Hoàng hôn bao lần, tùng bao gốc

几层远峦几声钟

jǐ céng yuǎn luán jǐ shēng zhōng

Kỷ tằng viễn loan kỷ thanh chung

Núi xa bao dãy, chuông ngân bao lần?

几层远峦几声钟

jǐ céng yuǎn luán jǐ shēng zhōng

Kỷ tằng viễn loan kỷ thanh chung

Núi xa bao dãy, chuông ngân bao lần?

Bài dịch thứ 98

© 2011, nicky. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published.