Ly Tao – Dịch Dương Thiên Tỷ

Song: 离骚 – Ly Tao
Singer: 易烊千玺 – Dịch Dương Thiên Tỷ
OST: 思美人 – Tư Mỹ Nhân
Download: FLAC

日与月夏与冬更迭难休
rì yǔ yuè xià yǔ dōng gèng dié nán xiū
Nhật dữ nguyệt hạ dữ đông canh điệt nan hưu
Trời và trăng, hạ sang đông thay đổi không ngừng
草与木盛与衰问美人依旧
cǎo yǔ mù shèng yǔ shuāi wèn měi rén yī jiù
Thảo dữ mộc thịnh dữ suy vấn mỹ nhân y cựu
Cỏ và cây thịnh và suy, hỏi mỹ nhân có như xưa
流言四起的
liú yán sì qǐ de fēng
Lưu ngôn tứ khởi đích phong
Lời đồn như gió đến từ bốn phương
拨君臣异梦
liāo bō jūn chén yì mèng
Liêu bát quân thần dị mộng
Khiến cho vua thần khác mộng
问天可否为明心而见证
wèn tiān kě fǒu wèi míng xīn ér jiàn zhèng
Vấn thiên khả phủ vi minh tâm nhi kiến chứng
Hỏi ông trời có thể minh chứng cho lòng minh bạch này
浊与清美与陋颠倒众生
zhuó yǔ qīng měi yǔ lòu diān dǎo zhòng shēng
Trọc dữ thanh mỹ dữ lậu điên đảo chúng sinh
Đục và trong đẹp và xấu làm điên đảo chúng sinh
芷与兰蕙与荃难吐芳馨
zhǐ yǔ lán huì yǔ quán nán tǔ fāng xīn
Chỉ dữ lan huệ dữ thuyên nan thổ phương hinh
Chỉ và lan huệ và thuyên khó mà tỏa hương
何故逆流而上
hé gù nì liú ér shàng
Hà cố nghịch lưu nhi thượng
Cớ sao ngược ý bề trên
为孤芳自赏
hé wèi gū fāng zì shǎng
Hà vi cô phương tự thưởng
Cớ sao lại trong sạch riêng mình
无人知晓故乡变他乡
wú rén zhī xiǎo gù xiāng biàn tā xiāng
Vô nhân tri hiểu cố hương biến tha hương
Nào ai hiểu cố hương hóa thành nơi đất khách
乱世而不群
luàn shì ér bù qún
Loạn thế nhi bất quần
Loạn thế ta chẳng loạn
谁可解君意
shuí kě jiě jūn yì
Thùy khả giải quân ý
Ai đoán được ý quân vương
云游而远去
yún yóu ér yuǎn qù
Vân du nhi viễn khứ
Ngao du nơi viễn xứ
心却系故里
xīn què xì gù lǐ
Tâm khước hệ cố lý
Lòng không nhớ quê hương?
饮一句离骚别愁
yǐn yī jù lí sāo bié chóu
Ẩm nhất cú ly tao biệt sầu
Ngâm một câu “Ly Tao” sầu ly biệt
醉一世报国春秋
zuì yī shì bào guó chūn qiū
Túy nhất thế báo quốc xuân thu
Say một đời báo quốc xuân thu
奈何长路漫漫上下难求
nài hé cháng lù màn màn shàng xià nán qiú
Nại hà trường lộ mạn mạn thượng hạ nan cầu
Nào sợ đường xa vời vợi trên dưới khó cầu
哀民生几多
āi mín shēng jǐ duō yōu
Ai dân sinh kỷ đa ưu
Thương dân sinh bao sầu muộn
唱一句离骚别愁
chàng yī jù lí sāo bié chóu
Xướng nhất cú ly tao biệt sầu
Hát một câu “Ly Tao” sầu ly biệt
叹一生知己难留
tàn yī shēng zhī jǐ nán liú
Thán nhất sinh tri kỷ nan lưu
Tiếc than tri kỉ cả đời khó giữ
心之所善无悔终化作灰
xīn zhī suǒ shàn wú huǐ zhōng huà zuò huī
Tâm chi sở thiện vô hối chung hóa tác hôi
Lòng thiện lương không hối hận cuối cùng hóa thành tro tàn
此梦若颠沛
cǐ mèng ruò diān pèi
Thử mộng nhược điên phái
Giấc mộng này có bị vùi dập
给后人玩味
liú gěi hòu rén wán wèi
Lưu cấp hậu nhân ngoạn vị
Hãy để hậu thế suy xét
浊与清美与陋颠倒众生
zhuó yǔ qīng měi yǔ lòu diān dǎo zhòng shēng
Trọc dữ thanh mỹ dữ lậu điên đảo chúng sinh
Đục và trong đẹp và xấu làm điên đảo chúng sinh
芷与兰蕙与荃难吐芳馨
zhǐ yǔ lán huì yǔ quán nán tǔ fāng xīn
Chỉ dữ lan huệ dữ thuyên nan thổ phương hinh
Chỉ và lan huệ và thuyên khó mà tỏa hương
何故逆流而上
hé gù nì liú ér shàng
Hà cố nghịch lưu nhi thượng
Cớ sao ngược ý bề trên
为孤芳自赏
hé wèi gū fāng zì shǎng
Hà vi cô phương tự thưởng
Cớ sao lại trong sạch riêng mình
无人知晓故乡变他乡
wú rén zhī xiǎo gù xiāng biàn tā xiāng
Vô nhân tri hiểu cố hương biến tha hương
Nào ai hiểu cố hương hóa thành
nơi đất khách
乱世而不群
luàn shì ér bù qún
Loạn thế nhi bất quần
Loạn thế ta chẳng loạn
谁可解君意
shuí kě jiě jūn yì
Thùy khả giải quân ý
Ai đoán được ý quân vương
云游而远去
yún yóu ér yuǎn qù
Vân du nhi viễn khứ
Ngao du nơi viễn xứ
心却系故里
xīn què xì gù lǐ
Tâm khước hệ cố lý
Lòng không nhớ quê hương?
饮一句离骚别愁
yǐn yī jù lí sāo bié chóu
Ẩm nhất cú ly tao biệt sầu
Ngâm một câu “Ly Tao” sầu ly biệt
醉一世报国春秋
zuì yī shì bào guó chūn qiū
Túy nhất thế báo quốc xuân thu
Say một đời báo quốc xuân thu
奈何长路漫漫上下难求
nài hé cháng lù màn màn shàng xià nán qiú
Nại hà trường lộ mạn mạn thượng hạ nan cầu
Nào sợ đường xa vời vợi trên dưới khó cầu
哀民生几多
āi mín shēng jǐ duō yōu
Ai dân sinh kỷ đa ưu
Thương dân sinh bao sầu muộn
唱一句离骚别愁
chàng yī jù lí sāo bié chóu
Xướng nhất cú ly tao biệt sầu
Hát một câu “Ly Tao” sầu ly biệt
叹一生知己难留
tàn yī shēng zhī jǐ nán liú
Thán nhất sinh tri kỷ nan lưu
Tiếc than tri kỉ cả đời khó giữ
心之所善无悔终化作灰
xīn zhī suǒ shàn wú huǐ zhōng huà zuò huī
Tâm chi sở thiện vô hối chung hóa tác hôi
Lòng thiện lương không hối hận cuối cùng hóa thành tro tàn
此梦若颠沛
cǐ mèng ruò diān pèi
Thử mộng nhược điên phái
Giấc mộng này có bị vùi dập
给后人玩味
liú gěi hòu rén wán wèi
Lưu cấp hậu nhân ngoạn vị
Hãy để hậu thế suy xét
路漫漫其修远兮
lù màn màn qí xiū yuǎn xī
Lộ mạn mạn kỳ tu viễn hề
Đường xa xôi rèn luyện người nơi xa
吾将上下求索
wú jiāng shàng xià qiú suǒ
Ngô tương thượng hạ cầu tác
Ta trước trên dưới thỉnh cầu
长太息以掩涕兮
cháng tài xī yǐ yǎn tì xī
Trường thái tức dĩ yểm thế hề
Thở dài che dấu dòng lệ
哀民生之多
āi mín shēng jǐ duō yōu
Ai dân sinh chi đa gian
Xót thương nỗi khổ nhân sinh
亦余心之所善兮
yì yú xīn zhī suǒ shàn xī
Diệc dư tâm chi sở thiện hề
Lòng thiên lương ngập tràn
九死其犹未悔
jiǔ sǐ qí yóu wèi huǐ
Cửu tử kỳ do vị hối
Chín phần là chết cũng không hối
既莫足为美政兮
jì mò zú wèi měi zhèng xī
Ký mạc túc vi mỹ chính hề
Đã không giúp triều chính tốt
hơn
吾从彭咸所居
wú cóng péng xián suǒ jū
Ngô tòng bành hàm sở cư
Ta theo Bành Hàm mà đi vậy
路漫漫其修远兮
lù màn màn qí xiū yuǎn xī
Lộ mạn mạn kỳ tu viễn hề
Đường xa xôi rèn luyện người xa
吾将上下求索
wú jiāng shàng xià qiú suǒ
Ngô tương thượng hạ cầu tác
Ta trước trên dưới thỉnh cầu
长太息以掩涕兮
cháng tài xī yǐ yǎn tì xī
Trường thái tức dĩ yểm thế hề
Thở dài che dấu dòng lệ
哀民生之多
āi mín shēng jǐ duō yōu
Ai dân sinh chi đa gian
Xót thương nỗi khổ nhân sinh
亦余心之所善兮
yì yú xīn zhī suǒ shàn xī
Diệc dư tâm chi sở thiện hề
Lòng thiên lương ngập tràn
九死其犹未悔
jiǔ sǐ qí yóu wèi huǐ
Cửu tử kỳ do vị hối
Chín phần là chết cũng không hối
既莫足为美政兮
jì mò zú wèi měi zhèng xī
Ký mạc túc vi mỹ chính hề
Đã không giúp triều chính tốt hơn
吾从彭咸所居
wú cóng péng xián suǒ jū
Ngô tòng bành hàm sở cư
Ta theo Bành Hàm mà đi vậy
饮一句离骚别愁
yǐn yī jù lí sāo bié chóu
Ẩm nhất cú ly tao biệt sầu
Ngâm một câu “Ly Tao” sầu ly biệt
醉一世报国春秋
zuì yī shì bào guó chūn qiū
Túy nhất thế báo quốc xuân thu
Say một đời báo quốc xuân thu
奈何长路漫漫上下难求
nài hé cháng lù màn màn shàng xià nán qiú
Nại hà trường lộ mạn mạn thượng hạ nan cầu
Nào sợ đường xa vời vợi trên dưới khó cầu
哀民生几多
āi mín shēng jǐ duō yōu
Ai dân sinh kỷ đa ưu
Thương dân sinh bao sầu muộn
唱一句离骚别愁
chàng yī jù lí sāo bié chóu
Xướng nhất cú ly tao biệt sầu
Hát một câu “Ly Tao” sầu ly biệt
叹一生知己难留
tàn yī shēng zhī jǐ nán liú
Thán nhất sinh tri kỷ nan lưu
Tiếc than tri kỉ cả đời khó giữ
心之所善无悔终化作灰
xīn zhī suǒ shàn wú huǐ zhōng huà zuò huī
Tâm chi sở thiện vô hối chung hóa tác hôi
Lòng thiện lương không hối hận cuối cùng hóa thành tro tàn
此梦若颠沛
cǐ mèng ruò diān pèi
Thử mộng nhược điên phái
Giấc mộng này có bị vùi dập
给后人玩味
liú gěi hòu rén wán wèi
Lưu cấp hậu nhân ngoạn vị
Hãy để hậu thế suy xét
Ghi chú:
Chỉ: tên một vị thuốc đông y
Thuyên: tên một loại cỏ thơm
Ly Tao: tên bài thơ nổi tiếng của nhà thơ Khuất Nguyên thời Sở, nói về nổi buồn xa cách.
Bành Hàm là một nhân sĩ đời Ân, do can vua mà vua không nghe nên ôm đá tự trầm.

© 2018 – 2021, nicky. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published.