Nga Mi Kim Đỉnh – Đổng Trinh

Song: 峨嵋金顶 – é méi jīn dǐng – Nga Mi Kim Đỉnh
Singer: 董贞 – dong zhen – Đổng Trinh
Download: MP3 | instrumental

俏峨嵋 雪花漫漫

qiào é méi xuě huā màn màn

Tiếu nga mi tuyết hoa mạn mạn

Nga Mi tú lệ hoa tuyết bay bay

云雾满 一笑淡然

yún wù mǎn yī xiào dàn rán

Vân vụ mãn nhất tiếu đạm nhiên

Mây mù bao phủ, tiếng cười an nhiên

落叶花残 道路难

luò yè huā cán dào lù nán

Lạc diệp hoa tàn đạo lộ nan

Hoa tàn lá rụng đường trắc trở

金折扇 难配 美人伞

jīn zhé shàn nán pèi měi rén sǎn

Kim chiết phiến nan phối mỹ nhân tán

Quạt giấy vàng sao xứng lộng mỹ nhân

报国寺 佛光 石龛

bào guó sì fó guāng shí kān

Báo quốc tự phật quang thạch ham

Điện thờ Báo Quốc Tự ánh hào quang

何处寻 红尘 难断

hé chǔ xún hóng chén nán duàn

Hà xử tầm hồng trần nan đoạn

Biết tìm nơi nào vứt bỏ hồng trần

东风寒 衣袂 凌乱

dōng fēng hán yī mèi líng luàn

Đông phong hàn y mệ lăng loạn

Gió đông, vạt áo cơ hàn nhàu nhĩ

执手 不见红妆

zhí shǒu bù jiàn hóng zhuāng

Chấp thủ bất kiến hồng trang

Chấp tay niệm không gặp hồng trang (nhan)

奈何桥水畔 背影散

nài hé qiáo shuǐ pàn bèi yǐng sǎn

Nại hà kiều thủy bạn bối ảnh tán

Cầu Nại Hà bên sông thân ảnh phiêu tán

一叶孤舟望不穿

yī yè gū zhōu wàng bù chuān

Nhất diệp cô chu vọng bất xuyên

Thuyền giấy đơn độc nhìn không thấu

绸纱蹒跚 孤声寒

chóu shā pán shān gū shēng hán

Trù sa bàn san cô thanh hàn

Trù sa lảo đảo tiếng gọi thất thanh

终拨乱愁思棋盘

zhōng bō luàn chóu sī qí pán

Chung bát loạn sầu tư kỳ bàn

Cuối cùng ưu tư rối loạn bàn cờ

红颜一声叹 自惆怅

hóng yán yī shēng tàn zì chóu chàng

Hồng nhan nhất thanh thán tự trù trướng

Hồng nhan thở than, ưu sầu tự mang

纵横天下何记得

zòng héng tiān xià hé jì de

Túng hoành thiên hạ hà ký đắc

Tung hoàng thiên hạ sao mãi nhớ

一曲峨嵋为君弹

yī qū é méi wéi jūn dàn

Nhất khúc nga mi vi quân đạn

Vì người tấu một khúc Nga Mi.

Bài dịch thứ 99

© 2011, nicky. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published.