Mộng Ảo Tu Tiên – Đổng Trinh

Song: 梦幻修仙 – mèng huàn xiū xiān – Mộng Ảo Tu Tiên
Singer: 董贞 – dong zhen – Đổng Trinh
Gamesong: Fantasy Zhuxian
Download: MP3

混沌初开多辽阔

hùn dùn chū kāi duō liáo kuò

Hỗn độn sơ khai đa liêu khoát

Từ thuở khai thiên lập địa

补天灵石的传说

bǔ tiān líng shí de chuán shuō

Bổ thiên linh thạch đích truyện thuyết

Tương truyền bổ thiên linh thạch

转瞬已过万年

zhuǎn shùn yǐ guò wàn nián

Chuyển thuấn dĩ quá vạn niên

Thoáng chốc đã hơn vạn năm

望璀璨星河中

wàng cuǐ càn xīng hé zhōng

Vọng thôi xán tinh hà trung

Nhìn ngân hà lấp lánh

云山雾绕梦仙踪

yún shān wù rào mèng xiān zōng

Vân sơn vụ nhiễu mộng tiên tung

Vân Sơn sương phủ giấc mộng tiên

神魔道变迁浩劫人间

shén mó dào biàn qiān hào jié rén jiān

Thần ma đạo biến thiên hạo kiếp nhân gian

Thần ma đạo biến đổi, nhân gian đại nạn

叹江湖沧桑侠骨柔肠

tàn jiāng hú cāng sāng xiá gú róu cháng

Thán giang hồ thương tang hiệp cốt nhu tràng

Ngậm ngùi giang hồ tang thương, hiệp cốt nhu trường

金色的箭翎划过长空

jīn sè de jiàn líng huá guò cháng kōng

Kim sắc đích tiến linh hoa quá trường không

Sắc kim tiễn vút vào trời cao

是真是幻宛如梦中

shì zhēn shì huàn wǎn rú mèng zhōng

Thị chân thị huyễn uyển như mộng trung

Thật thật hư hư như ảo mộng

在梦幻修仙沧海桑田

zài mèng huàn xiū xiān cāng hǎi sāng tián

Tại mộng huyễn tu tiên thương hải tang điền

Thương hải tang điền trong mộng ảo tu tiên

月中天仙路结奇缘

yuè zhōng tiān xiān lù jié qí yuán

Nguyệt trung thiên tiên lộ kết kỳ duyến

Nguyệt trung thiên, tiên lộ kết nối kỳ duyên

混沌初开多辽阔

hùn dùn chū kāi duō liáo kuò

Hỗn độn sơ khai đa liêu khoát

Từ thuở khai thiên lập địa

补天灵石的传说

bǔ tiān líng shí de chuán shuō

Bổ thiên linh thạch đích truyện thuyết

Tương truyền bổ thiên linh thạch

转瞬已过万年

zhuǎn shùn yǐ guò wàn nián

Chuyển thuấn dĩ quá vạn niên

Thoáng chốc đã hơn vạn năm

望璀璨星河中

wàng cuǐ càn xīng hé zhōng

Vọng thôi xán tinh hà trung

Nhìn ngân hà lấp lánh

云山雾绕梦仙踪

yún shān wù rào mèng xiān zōng

Vân sơn vụ nhiễu mộng tiên tung

Vân Sơn sương phủ giấc mộng tiên

神魔道变迁浩劫人间

shén mó dào biàn qiān hào jié rén jiān

Thần ma đạo biến thiên hạo kiếp nhân gian

Thần ma đạo biến đổi, nhân gian đại nạn

叹江湖沧桑侠骨柔肠

tàn jiāng hú cāng sāng xiá gú róu cháng

Thán giang hồ thương tang hiệp cốt nhu tràng

Ngậm ngùi giang hồ tang thương, hiệp cốt nhu tràng

金色的箭翎划过长空

n sè de jiàn líng huá guò cháng kōng

Kim sắc đích tiến linh hoa quá trường không

Sắc kim tiễn vút vào trời cao

是真是幻宛如梦中

shì zhēn shì huàn wǎn rú mèng zhōng

Thị chân thị huyễn uyển như mộng trung

Thật thật hư hư như ảo mộng

在梦幻修仙沧海桑田

zài mèng huàn xiū xiān cāng hǎi sāng tián

Tại mộng huyễn tu tiên thương hải tang điền

Thương hải tang điền trong mộng ảo tu tiên

月中天仙路结奇缘

yuè zhōng tiān xiān lù jié qí yuán

Nguyệt trung thiên tiên lộ kết kỳ duyến

Nguyệt trung thiên, tiên lộ kết nối kỳ duyên

金色的箭翎划过长空

jīn sè de jiàn líng huá guò cháng kōng

Kim sắc đích tiến linh hoa quá trường không

Sắc kim tiễn vút vào trời cao

是真是幻宛如梦中

shì zhēn shì huàn wǎn rú mèng zhōng

Thị chân thị huyễn uyển như mộng trung

Thật thật hư hư như ảo mộng

在梦幻修仙沧海桑田

zài mèng huàn xiū xiān cāng hǎi sāng tián

Tại mộng huyễn tu tiên thương hải tang điền

Thương hải tang điền trong mộng ảo tu tiên

月中天仙路结奇缘

yuè zhōng tiān xiān lù jié qí yuán

Nguyệt trung thiên tiên lộ kết kỳ duyến

Nguyệt trung thiên, tiên lộ kết kỳ duyên

Vân Sơn: cách 7,5km về phía nam thị trấn Vũ Cương, là khu rừng rậm, danh lam thắng cảnh di tích cổ nổi tiếng của China

Hiệp cốt nhu tràng: bề ngoài cứng rắn nhưng lòng dạ mềm yếu.

Nguyệt trung thiên: trăng trên trời

Bổ thiên linh thạch: đá vá trời

Bài dịch thứ 94

© 2011, nicky. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published.